Bursa Müzeleri – Celal Bayar Müzesi

turkce   Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren önemli görevler alan, başarılı bürokratlığının ve iktisatçılığının yanı sıra, ulusal mücadele döneminde sergilediği mücadeleyle de her türlü takdiri kazanan Bayar, çok partili demokratik yaşama geçişimizde oynadığı etkin rol ile de Türk siyaset tarihinde önemli bir misyon üstlenmiştir.
Atatürk’ün son başbakanı, İlk sivil Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, 1883 yılında Bursa Gemlik-Umurbey köyünde doğdu, ilk ve orta öğreniminden sonra adalet, reji ve bankacılık sahasında memuriyet görevlerinde bulundu. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra İttihat ve Terakki çalışmalarına katılarak bu cemiyetin İzmir Şubesi Genel Sekreterliğini yaptı.
1920 yılında Bursa milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi’ne katılan Bayar, aynı tarihte İktisat Bakanlığı’na vekalet etti.
Çerkez Ethem’in isyanı sırasında, Ethem’i ikna etmek için gönderilen heyete başkanlık etti. 12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Saruhan Sancağı Milletvekili olarak katıldı. Türk Ulusal Mücadelesinin başlaması ile birlikte Anadolu’ya geçerek “Galip Hoca” namı ile özellikle Bursa ve dolaylarında halkı düşmana karşı teşkilâtlandırdı.
1921’de İktisat Bakanlığı’na getirildi. Lozan Barış Konferansı’na müşavir göreviyle katıldı. 1923 seçimlerinden sonra İkinci Büyük Millet Meclisi’ne İzmir Milletvekili olarak girdi. 1924’te Türkiye İş Bankası’nı kurma görevini üstlendi. 1937’de Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 14. Başbakanı olarak tayin edildi ve ilk kabinesini kurdu.
CHP’de arkadaşları ile 1945’de Dörtlü Takrir’i verinceye kadar görev aldı ve bu tarihte Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Parti’yi kurdu ve başkanlığına getirildi. 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde genel başkanı bulunduğu Demokrat Partinin iktidarı büyük çoğunlukla kazanması ile 22 Mayıs 1950’de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayar’ı Cumhurbaşkanlığına seçti.
1954-1957 genel seçimlerinden sonra da Meclis tarafından Cumhurbaşkanlığına seçilen Bayar, 10 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Adnan Menderes’i başbakan olarak tayin etmiştir. 10 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevden 27 Mayıs harekâtı ile 1960 yılında ayrıldı. Yassıada Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi (15 Eylül 1961). Cezası daha sonra müebbet hapse çevrildi. Yassıada’dan Kayseri Bölge Cezaevi’ne nakledilen Bayar, 7 Kasım 1964 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı. 22 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul’da vefat etti.
İlk defa bir Türk Cumhurbaşkanı olarak Aralık 1952’de Batı Trakya Türkleri, Celal Bayar tarafından ziyaret edildi ve bu ziyaret esnasında da bölgedeki ilk Türk Lisesi (Gümülcine’deki Celal Bayar Lisesi) açıldı. Bayar’ın Türk Yunan Nüfus Mübadelesi, Batı Trakya ve Kıbrıs Türklerine yönelik çalışmaları Türklüğe önemli katkılarıdır.
Bayar yazdığı “Kayseri Cezaevi Günlüğü (Yapı Kredi Yayınları-Tarih Dizisi)” kitabında yaklaşık üç yıl kaldığı Kayseri Cezaevi’ndeki günlerini ve Yassıada anılarını aktarmaktadır. “Ben De Yazdım, Milli Mücadeleye Gidiş , (Cilt: 1-6, Sabah Kitapları/Türkiye’den Dizisi)” de Osmanlı Devleti’nin son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını; Meşrutiyet Devri’nin seçme olaylarını, Mondros Mütarekesi’nden bu yana ulusal mücadeleyi, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu ve ilk çalışmalarını, ilk meclis hükümetlerini, Atatürk’ü ve devrimlerini; anılarına, yaşadıklarına ve belgelere dayandırarak, Türkiye’nin 20. yüzyıldaki siyasal tarihine önemli bir tanıklık yapmaktadır. Bayar, bir yandan da, kendi deyişiyle, “genç nesiller için yararlı olacağı düşüncesi ile, özelikle devrimlerin meydana gelmesini zorunlu kılan tarihi neden ve etkenler” üzerinde durmaktadır.
Celal Bayar’da Atatürk sevgisi ve vefası önemlidir. Bayar, Tek Parti rejiminde en içerikli hükümet programı olan 8 Kasım 1937’de Meclis’te okuduğu programda 44 defa Atatürk’e atıflarda bulunmuştur. Bayar’ın 1953’te Anıt Kabir’deki sözleri de çok vecizdir: “Sen bizimdin. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin, millî irade yolunu seçtin. Hayat ve şahsiyetini milletin hizmetine vakfettin. Türk’ün gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü vasıflara mâliktin. Bütün bu meziyetlerinle Türk’ün ta kendisi idin.”
Büyük Türk Ulusu, 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanunla kurulan Celal Bayar Üniversitesi’ne 3. Cumhurbaşkanı, seçkin devlet adamı Bayar’ın adını vererek vefasını göstermiştir.
Bir asrı geçen yaşamı boyunca Türk ulusuna ve devletine önemli hizmetlerde bulunan 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, mücadelesiyle, hizmetleri ve düşünceleriyle gönüllerde yaşamaya devam edecektir.

Celal Bayar Muzesi (Gemlik)
Türkiye Cumhuriyeti’nin 3.Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın doğduğu, XIX.yüzyılın mimari özelliklerini yansıtan Gemlik’in kuzeyindeki Umurbey’deki ev Celal Bayar Müzesi olarak 26 Ağustos 1970 yılında hizmete açılmıştır. Müzenin ve içerisindeki kütüphanenin kuruluşunda celal Bayar kendi olanaklarını kullanmıştır.
Üç katlı ahşap Türk evinin en güzel örneklerinden biri olan bu ev orijinal ev eşyaları ve aynı dönemden kalma çeşitli tarihi eşyalarla yeniden düzenlenerek bir anı müzesi haline getirilmiştir.
Modern bir yapı içerisinde bulunan müzede Atatürk ile ilgili bir bölüm açılmıştır. Bunun yanı sıra Celal Bayar’ın Kuvvay-i Milliye yılları, Galip Hoca dönemi, İktisat vekilliği, İmar ve İskân Bakanlığı, İş Bankası’nın kuruluş çalışmaları ve Atatürk’ün Başvekili (1937-1938) olduğu döneme ait fotoğraflar, anı eşyaları, tablolar sergilenmektedir. Müzenin diğer iki salonunda Celal Bayar´ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, çeşitli ülkelere ve kuruluşlara yaptığı ziyaretlerde, kendisine takdim edilen nişanlar, madalyalar, yazmalar, silahlar, giysiler, şilt ve plaketler, mobilyalar, aile yadigarları ve imzalı resimleri sergilenmektedir.
Müzenin 20.000’in üzerinde kitap, yazma, gazete, süreli yayınlar ve fotoğraf koleksiyonlarından oluşan bir kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphane XX.yüzyıl Türkiye’sinin siyasi tarihine ışık tutacak niteliktedir.
Celal Bayar Müzesi’nin yanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yaptırılan bir de anıt mezarı bulunmaktadır.

İNGİLİZCE

ingiltere   Republic since the establishment of important tasks, space, successful bureaucrats and economists, as well as national struggle during the exhibit with the struggle also appreciate any kind of winning Bay is a multiparty democratic life transition plays in the active role with Turkish politics on an important mission undertook.
Atatürk’s last prime minister, we first civilian President Celal Bayar, in 1883, was born in the village of Bursa Gemlik-Umurbey, justice after primary and secondary education, and banking regime was in civil service in the field. In 1908, after the declaration of the Second Constitution of Union and Progress studies by attending the General Secretariat of the Izmir branch of this society has made.
In 1920, the Grand National Assembly deputies involved in Bursa, Bayar served as deputy to the Ministry of Economics on the same date.
Caucasian Ethem during the rebellion, functionalization of the delegation was sent to persuade. January 12, 1920 collected in the last Ottoman Parliament has joined as Deputy Saruhan. With the start of the Turkish National Struggle through Anatolia “Win teacher,” circa registered with Bursa and brought people organized against the enemy.
In 1921 he was appointed to the Ministry of Economics. Lausanne Peace Conference was attended by advisers tasks. After the 1923 elections to the Parliament, İzmir deputy Used as input. In 1924, Turkey İş Bank has set up the task. 14th Prime Minister of the Republic of Turkey by Ataturk in 1937 was appointed as the first cabinet formed.
CHP with friends up until 1945 and took part in the Quartet memorandum and in the history of Adnan Menderes, Fuat Koprulu, and along with Refik Koraltan founded and became president of the Democratic Party. May 14, 1950 general elections, where the leader of the ruling Democratic Party winning 22 with mostly collected in May 1950 Bayar, President of the Grand National Assembly of Turkey elected.
1954-1957 elected as President by the Parliament after the general elections Bay is a 10-year presidential period was appointed as prime minister Adnan Menderes. Continued for 10 years with the operation of this office on May 27, separated in 1960. Yassıada was sentenced to death by the Court (September 15, 1961). Sentence was later commuted to life imprisonment. Yassıada Bay is transmitted from the Kayseri Regional Prison, November 7, was released in 1964 due to ill health. He died in Istanbul on August 22, 1986.
For the first time in December 1952 as the Turks of Western Thrace Turkish President Celal Bayar visited by and visit during this first Turkish high school in the area (Celal Bayar High School in Komotini) was opened. Bayar of the Turkish-Greek population exchange, to work towards the Turkish Cypriot Turks of Western Thrace and are an important contribution to.
Bayar his “Kayseri Prison Diary (Yapi Kredi Publications-History Series)” book remained nearly three years in prison in Kayseri Yassıada days and memories are transferred. “I also wrote to the National Struggle Round, (Volume: 1-6, morning Books / Turkey’s Series)” in the last years of the Ottoman Empire and the first years of the Republic of Turkey; Second Constitutional Era elect events, national struggles since the armistice, the Grand National Assembly and the establishment of the first studies, the first parliamentary government, and revolutions of Atatürk; their memories, they live and documents, basing on the political history of Turkey in the 20th century is an important witness. Bayar, on the other hand, in his words, “with the idea that it would be useful for the younger generations, especially since the revolution, which necessitates the occurrence of the cause and factors” rests on.
Celal Bayar Ataturk love and fidelity is important. Bayar, the content in the single-party regime, the government in Parliament on November 8, 1937 read with the program in the program was found 44 times in reference to Ataturk. Bayar in 1953, the tomb of the lyrics are also very terse: “You did us. I do caliphs, sultans was those who want to make. Compliment did not, did you choose the path of national will. ‘ve Devoted his life to the service of the nation and personalities. That is the envy of Turkey, which taziz, praising Malik qualifications did. Send all these virtues of Turkey was himself. ”
Great Turkish Nation, established by Law No. 3837 on July 11, 1992 to the 3rd President Celal Bayar University, outstanding statesman showed loyalty by Bayar’s name.
During a century of life who make significant contributions to the Turkish nation and the state of our President Celal Bayar 3, with the fight, services, and will continue to live in hearts with thoughts.

Celal Bayar Museum (Gemlik)
Republic of Turkey, Celal Bayar was born 3.Cumhurbaşk, reflecting the architectural features of XIX.yüzyılın Umurbey home in the north of Gemlik Celal Bayar Museum was opened on 26th August 1970. In the establishment of the museum and library in the Celal Bayar has used its facilities.
The three-storey wooden Turkish houses, this house is one of the finest examples of original household goods and various historical items dating from the same period with a rearranging of memories has been turned into a museum.
Located in a modern building in the museum was opened a section on Atatürk. As well as Celal Bayar’s Kuvvay-i Milli year the winner Professor period, economics ministry, Zoning and Housing Ministry, Business Bank’s foundation studies and Atatürk’s Chief Minister (1937-1938) the period of the photographs, souvenirs, paintings are exhibited. The museum’s other two in the room Celal Bayar’s president at the time, several countries and organizations during his visits, he was presented the insignia, medals, manuscripts, weapons, clothes, plates and plaques, furniture, family heirlooms and signed photos are exhibited.
The museum of over 20,000 books, writing, newspapers, periodicals and has a library of photo collections. This library XX.century has shed light on the political history of Turkey.
In addition to the Museum of Celal Bayar, commissioned by the Government of the Republic of Turkey has a monumental grave.

arapca   ARAPÇA

متحف جلال بيار

وهو وقف لجلال بيار وهوعبارة عن متحف ومكتبة أنشأ في ناحية (كامليك) عام 1970 في قرية عمربيي وجلال بيار هو الرئيس الثالث لتركيا وفي أيام حرب الاستقلال عمل في مجال السياسة وشغل مناصب مختلفة كوزير ورئيس للوزراء والمتحف يضم ايضا كل ماحصل عليه من وثقائق وصور وهدايا ولوحات وأشياء شخصية وأوسمة عسكرية وميداليات متنوعة

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir