Bursa Tarihi Medresleri – Gökdere Medresesi

turkce  Bursa Kütüğü’nde yer alan bilgilere göre Paşa Çelebi Medresesi olarak da anılan tarihi yapı, 15. yüzyıl ortalarında Paşa Çelebi adındaki hayırsever ve bilgin bir kişi tarafından yaptırılmıştır. 12 hücre ve büyük bir dershane (ana eyvan) şeklinde inşa edilen medresenin kubbelerinin üstü kurşun ile kaplanmıştır. Paşa Çelebi, medresenin giderlerinin karşılanması için, nakit akçenin yanı sıra; debbağhane, Kayıhan’da 12 dükkan, 1 ahır, azeb odaları, Tatarlar Çarşısı’nda dükkânlar, Yoğurt Hanı civarında 7 dükkân, Kayhan Çarşısı’nda At değirmeni, Gökdere üzerinde 3 su değirmeni vakfetmiştir. Vakfiyesinde, vakıf mütevelliliğini yapacak kişilerde, medrese okuyup tahsil yapma koşulunu şart koştuğu için, Paşa Çelebi’nin çocuklarının yanı sıra soyundan da birçok âlim yetişmiştir. Tarihi kaynaklarda, medrese yanında Araphacı Suyu olarak anılan suyun aktığı 1492 tarihli bir çeşmeden söz edilmektedir.
Medresede; Gökderelizade Ahmet Efendi (vefatı 1652), Kayyımzade Mustafa Efendi (vefatı 1658) gibi şahsiyetler müderrislik yapmışlardır. Paşa Çelebi’nin torunu Abdüllatif Çelebi’nin 1583 yılında birçok mal vakfettiği ve hayırsever bir kişi olduğu tarihi kaynaklarda belirtilir. Medrese 1608yılında gerek yangın gerekse Celali İsyanları nedeniyle harap bir vaziyete düşmüştür. Dersliğin üzeri hariç mevcut bütün kubbelerin üzerlerindeki kurşunlar sökülmüştür. Bu sebeple medrese ve akar niteliğindeki vakıf yapıları Mimar Hacı İbrahim tarafından 60.000 akçe karşılığı tamir edilmiş ve yapılara Aksu adıyla bir su getirilmiştir. Yapı 1906’dan sonra bir süreliğine kadınlar hapishanesi olarak da hizmet vermiştir.
Zaman içerisinde neredeyse tamamen unutulan medrese, birçok yakın zamanlı tarihi kaynakta, “yok olup giden bir tarihi eser olarak yer almıştır.
Açık avlulu medreseler grubuna giren yapı, güney yönünde bir ana eyvan ve kuzeyde giriş eyvanıyla çift eyvanlıdır. Altıgen kasnak üzerine oturan kubbeli giriş eyvanından, revaklı avluya geçilir. Revak, birbirine sivri kemerlerle bağlı on ayakla taşınır. Revaklı avluda giriş eyvanının hemen önündeki üst örtü kubbe, diğer kısımlar beşik tonozdur. Geçmişte ana eyvanı, pandantiflerle geçilen yığma tuğla bir kubbeyle örtülü iken günümüze gelemeyen kubbe, belediyemiz tarafından restorasyon çalışmaları kapsamında yeniden yapılmıştır. On odalı medresenin köşelerde yer alan dört odası aynalı tonozla, diğer altı oda ise beşik tonozla örtülüdür.
Odalara geçiş kapılarla sağlanmıştır. Her bir odada ocak bulunur. Yapıda malzeme olarak kaba yonu taş, küfeki taşı ve tuğla kullanılmıştır. Tarihi yapı, ‘kurtarılabilir durumda olduğu tespit edilerek, belediyemizin ‘Bursa Tarih ve Küttür Yolu Canlandırma Projesi1 ana başlığı altındaki Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Çalışmaları bünyesinde ele alınıp projelendirilmiştir.
Kökeni vakıf olmasına karşın, Bursa’daki özel mülkiyete satılmış onlarca yapıdan biri olan medresenin kamulaştırma işlemlerine 2004 yılı başında başlanmış, mülk sahibinin de konuya olumlu yaklaşması nedeniyle, kısa sürede sonuçlandırılmıştır. Bu süreç, yapının projelendirilmesi ile devam etmiştir. Medreseye ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak, 2005 yılı başlarında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na onaylattırılmıştır. Projelerin onayını müteakip uygulama ihalesi yapılarak hızlı bir şekilde aslına uygun olarak restorasyonu tamamlanmıştır.
Bunun yanında, tarihi yapının bitişiğinde yer alan iki katlı sivil mimari örneği yapı da kamulaştırılmak suretiyle satın alınarak ana yapının; yönetim, mutfak ve wc gibi ihtiyaçları çözümlenmiştir.
400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 656 metrekare alana sahip olan medrese, bulunduğu bölge itibariyle kent merkezi ile iç içe bir konumda; tarihi Okçular Çarşısı’nın devamı niteliğindeki Kayhan Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Belediyemiz tarafından sürdürülen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma” çalışmaları çerçevesinde projelendirilen yapılarda hedeflenen yalnızca tek yapı bazında çalışmanın tamamlanması şeklinde bir anlayıştan ziyade, yapının çevresi ile bir bütünlük sağlayacağı, çevresine olumlu anlamda katkı yapabileceği proje anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış içerisinde Kayhan Caddesi ile ilgili siluet ve sokak düzenleme çalışması yapılması ile ilgili projeler bir taraftan tamamlanmıştır.
Gökdere Medresesi Kayhan Bölgesi’ne, bu bölgenin tarihi misyonuna uygun olarak gelişmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Tabii ki yalnızca bölgeye değil, Bursa’ya kültürel anlamda sağladığı pozitif değerler önemlidir.
Yüzyıllarca sanat ve musiki ile hep iç içe olmuş, bir çok değerli bestekâr, güftekâr, söz yazarı, saz ve ses sanatçısı yetiştiren Bursa’da bu anlamda merkez olabilecek bir mekânın bulunmayışı önemli bir eksikliktir. Kültür Merkezi niteliğinde işlevlendirilecek olan Gökdere Medresesi bu anlamda Bursa’da Türk Musikisi’nin, Türk Sanat Müziği’nin kalbinin attığı yer olarak öne çıkacaktır. Odacıklarında musiki ile ilgili derslerin verildiği, salonunda nitelikli ve özel konserlerin verildiği bir mekândır. Ayrıca Bursa’da musiki ve sanat müziği konusunda önemli bir arşiv de oluşturularak, araştırmacılar için bu anlamda bir merkez olmaktadır. Bunun yanında duyguların sözlere aksettiği ve sözlerin tarihi duvarlara aksederek gönüllere nüfuz ettiği şiir dinletilerini ve Bursa akşamında ustasından ney taksimleri hep beraber dinlenmeketedir .
400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 656 metrekare alana sahip olan kültür merkezi, bulunduğu bölge itibariyle kent merkezi ile iç içe bir konumda; tarihi Okçular Çarşısı’nın devamı niteliğindeki Kayhan Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Müzik eğitim merkezi olarak faaliyet gösteren kültür merkezimizde TSM, THM ve Türk Tasavvuf Müziği Koroları çalışmalar yapmaktadır..

İNGİLİZCE

ingiltere  According to information contained in the Register of Bursa Pasha Madrasah referred to as Celebi historic building, in the middle of the 15th century philanthropist and scholar named Pasha Chalabi was built by one person. 12 cells and a large classroom (main iwan) madrasa built in the shape of the dome is covered with lead above. Pasha Chalabi, to meet the expenses of the madrasa, as well as the cash reserve; Debbagh valve, Kayıhan 12 shops, 1 barn, Azeb rooms, Tatars Bazaar stores, yogurt shops around 7pm Han, Kayhan Bazaar At the mill, water mill has dedicated over 3 Gökdere. In the deed of trust, trust in people to do the trusteeship, read madrasa stipulate the conditions for study, because Chalabi Pasha, the descendants of the children as well as many scholars have grown up. Historical sources of water known as madrasas next Araphac which water flows from a fountain dating from 1492 is mentioned.
In the madrasa; Gökdereliza Ahmet Efendi (died 1652), Kayyımza Mustafa Efendi (died 1658) have made personalities like Professorship. Pasha’s grandson Abdullatif Chalabi Chalabi devoted his many commodities in 1583 and is a charitable person is mentioned in historical sources. Madrasa should 1608yıl fire in a dilapidated condition due to both Jalal Rebellion has fallen. Available except in classrooms all over the domes were removed bullets on them. For this reason, in the nature of madrasas and flows foundation structures by architect Haci Ibrahim reserve fund 60,000 buildings have been repaired and water was brought in the name Aksu. Structure for a while after 1906 has served as the women’s prison.
Over time, almost completely forgotten madrasas, in many historical sources close time, “vanisheth took place as a historical monument.
Open courtyard within the building madrassas groups to the south and the north main entrance iwan iwan iwan is double-ops. Hexagon domed entrance iwan on pulleys, arcaded courtyard is reached. Porches, connected by pointed arches on each foot moved. Eyvan right in front of the entrance cloister dome top cover, other parts are barrel vaults. In the past the main iwan, pendant passed with a masonry dome domed While not survived, the scope of the restoration work has been reproduced by our municipality. Ten rooms situated in the corner of the madrasa four bedroom mirror vaults, barrel-vaulted room while the other six.
The rooms are provided with the gateway. Each room has a stove. As a rough stone building materials, coarse sandstone and brick were used. Historic building, ‘was determined to be recoverable, our municipalities’ Bursa is the date and blunt Street Revitalization Project 1 under the heading of Historical and Cultural Heritage Protection and Survival Study has been designed and handled on site.
Although the origin of the foundation, has been sold to private ownership in Bursa structure, which is one of dozens of madrassas in the expropriation process began in early 2004, a positive approach to the subject due to the property owner, has been finalized in a short time. This process has continued with the construction of the project. Madrasa of the survey, restitution and restoration projects are formulated, in the beginning of 2005 was approved by the Board for the Protection of Cultural and Natural Heritage. Following approval of the project by making the tender applications quickly restoration was completed according to the original.
In addition, the two-story historic building located adjacent to the example of civil architecture building was purchased by the nationalization of the main structure; management, such as kitchen and toilet needs had been resolved.
A total of 656 square meters, including 400 square meters closed area with a madrasa, which, as the area with the city center in a nested position; Join in the continuation of Archers Kayhan Bazaar is situated on the street.
Our municipality maintained by the “Historical and Cultural Heritage Protection and Survival” In the context of projected structures targeted only structure on the basis of the study to be completed in the form of understanding, rather than the structure of the environment with integrity will provide its surroundings in a positive sense might contribute understanding of the project has been adopted. Within this understanding about the silhouette and street to street with Kayhan editing work done on the one hand related projects have been completed.
Kayhan Gökdere Madrasa Zone, in accordance with the historical mission of this region has contributed significantly to the development. Of course, not only in the region, Bursa positive cultural values ​​are important in the sense that it provides.
For centuries, always been intertwined with art and music, is a very valuable composer, is güftekâ, songwriter, vocalists and instrumentalists trained in Bursa will be central in this sense a lack of space is a major shortcoming. Cultural Center, which will be functionalized in nature Gökdere Madrasa of Turkish Music in Bursa, in this sense, as the place where the heart of Turkish art music will come forward. Related courses in chamber music has given, and special concerts were given in the hall is a place where qualified. Also important in Bursa music and art music by creating an archive, is a center for researchers in this sense. Besides, in the words of feelings and words that reverberate historic walls that penetrate the hearts aksederek poetry recital and master scholarship from the South division and in the evening is dinlenmeket together.
A total of 656 square meters, including 400 square meters closed area having a cultural center, as the area with the city center in a nested position; Join in the continuation of Archers Kayhan Bazaar is situated on the street. Music training center operates as a center of culture in our TFC, TAC, and is working with Turkish Sufi Music Ensemble ..

ARAPÇA

arapca  وفقا للمعلومات الواردة في سجل بورصة باشا المدارس الدينية المشار إليها مبنى تاريخي كما جلبي، في منتصف القرن 15 ومحسن باحث يدعى بنيت باشا الجلبي من قبل شخص واحد. وتغطي 12 الخلايا والفصول الدراسية الكبيرة (الإيوان الرئيسي) المدرسة التي بنيت في شكل قبة مع الرصاص أعلاه. باشا الجلبي، لتلبية نفقات المدرسة، فضلا عن الاحتياطي النقدي؛ الدباغ صمام، Kayıhan 12 محلات، 1 الحظيرة، غرف عازب، ومخازن التتار بازار والمحلات التجارية في جميع أنحاء الزبادي 19:00 هان، كيهان بازار في مطحنة، طاحونة المياه كرس أكثر من 3 Gökdere. في الفعل من الثقة، والثقة في الناس للقيام الوصاية، وقراءة المدرسة تنص الشروط للدراسة، وذلك لأن الجلبي باشا، المتحدرين من الأطفال فضلا عن العديد من العلماء قد كبروا. المصادر التاريخية من المياه المعروفة باسم المدارس Araphac المقبل الذي تدفق المياه من نافورة يرجع تاريخها من 1492 والمذكورة.

في المدرسة؛ Gökdereliza أحمد أفندي (توفي 1652)، مصطفى أفندي Kayyımza (توفي 1658) جعلت الشخصيات مثل الأستاذية. حفيد باشا عبد اللطيف الجلبي الجلبي خصصت له العديد من السلع في 1583 و هو مذكور شخص الخيرية في المصادر التاريخية. المدرسة يجب 1608yıl النار في حالة متداعية بسبب كلا انخفض جلال تمرد. تتوفر إلا في الفصول الدراسية في جميع أنحاء القباب وإزالة الرصاص عليهم. لهذا السبب، في طبيعة المدارس والهياكل التدفقات الأساس من قبل المهندس المعماري حاجي إبراهيم صندوق احتياطي تم إصلاح 60،000 المباني وأحضر الماء في اسم اكسو. هيكل لفترة من الوقت في العام 1906 كانت بمثابة سجن النساء.
مع مرور الوقت، نسي تماما تقريبا المدارس، في العديد من المصادر التاريخية وقت قريب، “vanisheth جرت كنصب تاريخي.
فناء مفتوح داخل المجموعات بناء المدارس في الجنوب والمدخل الرئيسي شمال الإيوان الإيوان الإيوان هو التقاط المزدوج. القبة مسدس إيوان المدخل على البكرات، يتم التوصل إلى فناء المقنطرة. انتقل الشرفات، متصلة بواسطة عقود مدببة في كل قدم. الحق Eyvan أمام مدخل الدير قبة الغطاء العلوي، وأجزاء أخرى هي أمينة برميل. في الماضي الإيوان الرئيسي، مرت بقبة البناء القبة بينما لم ينج قلادة، وقد تم استنساخ نطاق أعمال الترميم التي كتبها بلديتنا. عشر غرف تقع في ركن من أركان المدرسة أربع خزائن مرآة غرفة النوم، و-قفز برميل الغرفة في حين أن الستة الآخرين.
وتقدم الغرف مع العبارة. تحتوي كل غرفة على موقد. كما الخام ومواد البناء والحجر، واستخدمت الحجر الرملي الخشنة والطوب. مبنى تاريخي، ‘كان مصمما على أن تكون قابلة للاسترداد والبلديات لدينا’ بورصة هو حادة شارع تنشيط المشروع 1 تاريخ وتحت عنوان التاريخية ولقد تم تصميم التراث الثقافي وحماية الدراسي البقاء على قيد الحياة والتعامل معها في الموقع.
على الرغم من أن أصل من الأساس، وقد تم بيع إلى الملكية الخاصة في بورصة هيكل، والتي هي واحدة من عشرات المدارس الدينية في بدء عملية نزع الملكية في أوائل عام 2004، وهو النهج الإيجابي لهذا الموضوع نظرا لمالك العقار، وقد تم الانتهاء في وقت قصير. وقد واصلت هذه العملية مع بناء المشروع. تصاغ المدرسة من مشاريع المسح، رد واستعادة، في بداية عام 2005 وتمت الموافقة من قبل المجلس لحماية التراث الثقافي والطبيعي. اكتمل بعد الموافقة على المشروع من خلال جعل التطبيقات العطاء بسرعة استعادة وفقا للبرنامج الاصلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم شراء مبنى تاريخي مكون من طابقين يقع بالقرب من سبيل المثال بناء العمارة المدنية من قبل تأميم الهيكل الرئيسي؛ والإدارة، مثل احتياجات المطبخ والمرحاض تم حلها.
ما مجموعه 656 متر مربع، بما في ذلك 400 متر مربع مساحة مغلقة مع المدرسة، والتي، كما المنطقة مع وسط المدينة في موقف متداخلة؛ الانضمام إلى استمرار الرماة كيهان بازار يقع في الشارع.
سوف بلديتنا التي تحتفظ بها “التاريخية والتراث الثقافي حماية والبقاء على قيد الحياة” في سياق الهياكل المتوقع استهداف بنية إلا على أساس من الدراسة أن تكتمل في شكل التفاهم، بدلا من هيكل البيئة بنزاهة توفير محيطه بشكل إيجابي قد يسهم فهم المشروع قد اعتمد. ضمن هذا الفهم عن خيال وشارع الى شارع التحرير مع كيهان العمل المنجز على المشاريع المتعلقة ناحية واحدة قد اكتملت.
كيهان Gökdere المدرسة المنطقة، وفقا للمهمة التاريخية لهذه المنطقة قد ساهمت بشكل كبير في التنمية. بطبيعة الحال، ليس فقط في المنطقة، بورصة القيم الثقافية الإيجابية مهمة بمعنى أنه يقدم.
لعدة قرون، دائما تتشابك مع الفن والموسيقى، هو الملحن قيمة جدا، وسوف güftekâ، وكاتب الاغاني، المطربون والعازفين تدربوا في بورصة تكون مركزية في هذا المعنى عدم وجود الفضاء هو أحد أوجه القصور الرئيسية. المركز الثقافي، والذي سيتم بين functionalized في الطبيعة Gökdere المدرسة للموسيقى التركية في مدينة بورصة، في هذا المعنى، والمكان الذي يوجد فيه القلب من الموسيقى الفن التركي سيأتي إلى الأمام. وقد أعطى الدورات ذات الصلة في موسيقى الحجرة، وأعطيت الحفلات الخاصة في القاعة هي المكان الذي المؤهلين. المهم أيضا في الموسيقى والموسيقى بورصة الفن من خلال إنشاء أرشيف، هو مركز للباحثين في هذا المعنى. الى جانب ذلك، على حد تعبير عن المشاعر والكلمات التي تتردد الأسوار التاريخية التي تخترق قلوب aksederek شعرية ومنحة الماجستير من قسم الجنوب وفي المساء هو dinlenmeket معا.
ما مجموعه 656 متر مربع، بما في ذلك 400 متر مربع مساحة مغلقة وجود مركز ثقافي، ومنطقة وسط المدينة مع في موقف متداخلة؛ الانضمام إلى استمرار الرماة كيهان بازار يقع في الشارع. يعمل مركز تدريب الموسيقى كمركز للثقافة في منطقتنا TFC، TAC، وتعمل مع الصوفية فرقة الموسيقى التركية ..

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir