Bursa Köyleri – Gölyazı Köyü

turkce  Uluabat Gölü üzerindeki en önemli yerleşim birimlerinden bir tanesidir Gölyazı(Apollonia Ad Rhydacum). Antik kaynaklar kentin kuruluş zamanı ile ilgili fazla bilgi vermemektedir. Örneğin Miletos’tan M.Ö. 2. yüzyıl ortalarına ait bir dekret Koloni ve ana kent arasındaki bağlantıyı gösterir niteliktedir.

Bu belgeye göre Apollonia, ana kentten bazı imtiyazlar elde etmek için bir heyet göndermiştir. Bu bağlantı kentin çok daha erken tarihte Miletos kolonisi olarak kurulduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Buna karşın numismatik verileri kentin tarihini MÖ. 450’lere kadar çekmektedir. Şehirdeki yoğun imar faaliyetinin M.Ö. geç 3.- erken 2. yüzyılda Pergamon Krallığı zamanında ve etkisiyle olduğu kabul edilmektedir. Şehir, bu dönemden M.S. 2. yüzyıla kadar zengin bir yaşam sürmüştür.

Ancak MS. 124’de bütün Bithynia ve Kuzey Mysia’yı etkileyen deprem Apollonia’yı da zarara uğratmıştır. Bu yıkımdan sonra imparator Hadrian depremden etkilenen bölgeyi ziyaret etmiştir. Bu konuda Nicomedia, Niceia ve Kyzikos ziyaretlerine dair belgeler olmasına karşın imparatorun Apollonia’ya gelip gelmediği tam olarak bilinmemektedir. Ancak Kyzikos’la olan yakınlık ve kentteki binalarda Hadrian ismiyle geçen soter ve ktiste (koruyucu ve yapıcı) sıfatları imparatorun buraya geldiğine ve şehrin yeniden inşasına katkıda bulunduğuna işaret etmektedir.

Gölyazı Nilüfer belediye sınırları içinde yer alan ve Bursa metropolünün gelişme yönünde bulunan bir yerleşmedir. Yerleşim alanları ada ve yarım adadan oluşmaktadır. 1979 yılı tapu kayıtlarına göre 662 parselin %67’si adada, %33’ü yarımadada bulunmaktadır. Yerleşimdeki konut sayısı ise 500’dür(2005). Yerleşimde yapılaşma genellikle 1 (%31) ya da 2 (%58) katlı yapılardan oluşur. Gölyazı’da 87 Sivil Mimarlık Örneği, 4 Anıtsal yapı ve surlar, 17 tescilli ağaç bulunmaktadır. Yerleşim 1998 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir.

•             Gölyazı Adalar ( 1.derece doğal – 1.derece arkeolojik karma sit )
•             Gölyazı ( Apollonia ad Rhyndicum kentsel- arkeolojik )
•             Gölyazı ( Apollonia ad Rhyndicum1.,2.,3.,derece arkeolojik, kentsel-arkeolojik)
•             Gölyazı Adalar ( 1.derece doğal – 1.derece arkeolojik karma sit )
•             Gölyazı Hagios Konstantinos Kilisesi,
•             Gölyazı Apolyont Surları
•             Gölyazı Yel değirmeni
•             Gölyazı Kilise
•             Gölyazı Sübyan Mektebi
•             Gölyazı Camii, Hamam
•             Gölyazı Sivil Mimarlık örneği ( 87 adet )

APOLLON TAPINAĞI: Antik kentin 500 m. kadar kuzeyinde yer alan Kız adasının üzerinde, kente ismini veren Apollon Tapınağı’nın bulunduğu düşünülmektedir. Halen duvarının kalıntıları görülebilen tapınakta, üst yapıya ait mimari blokların çoğunun yerinde olmadığı görülmektedir. Halk arasında, bu blokların Haydarpaşa Garı ve Dolmabahçe Sarayı’nın temelinde kullanıldığı söylenmektedir.

ANTİK YOL VE NEKROPOL: Kente gelen antik yol Deliktaş mevkisi denilen nekropol alanından itibaren izlenebilmektedir. Ortalama 2.50 m. genişliğindeki yolun çevresinde mezar yapıları ve lahitler yer almaktadır. Antik yol hakkındaki ilginç bir detay, tekerlek izlerinin arasına gelecek şekilde yerleştirilmiş kare biçimli (15×15 cm.) oyuklardır. Kente ulaşan tek yol nekropolün içinden geçmektedir. Kasabaya gelen asfalt yolun doğusunda lahit tipi mezarlar ve antik su kemeri kalıntıları (Deliktaş) görülmektedir. Batısında ise Apollon Tapınağı’na yönlendirilmiş podyumlu mezar yapıları bulunmaktadır. Temel hizasında korunmuş olan mezar yapılarının boyutları 6×6 m. civarındadır.

Aybek, S. ve Ali K. Öz, “Prelimanary Report of the Archaeological Survey at Apollonia Ad Rhyndacum in Mysia”, s. 25, [y.y.], 2004.
Erişim: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/14/717/9081.pdf(3 Eylül 2009)

DIŞ KALE (TAŞ KAPI): Kentin bulunduğu yarımadanın en dar kısmında savunmayı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde ise sadece 10×16 m. boyutlarında bir kule kalıntısı görülebilmektedir. Bizans döneminde inşa edildiği düşünülen kulenin yapımında, Stadion’a ait oturma sıraları devşirme blok olarak kullanılmıştır.

STADION: Zambaktepe’nin kuzeydoğu yamacında, doğu-batı doğrultusunda uzanan Stadion, günümüzde de beldenin futbol sahası olarak kullanılmaktadır. Yapının oturma sıralarının tamamı devşirme olarak geç dönem yapılarında kullanılmıştır. Fakat anakayanın düzleştirilmesiyle oluşturulmuş taş yatakları halen görülebilmektedir. Çevrede tespit edilen oturma sırası bloklarının ortalama yüksekliği 33 cm. ve genişliği 65 cm. olarak kaydedilmiştir.

ANTİK TİYATRO: Güneybatı yamaçtaki tiyatroda, doğal eğim kullanılarak oluşturulan cavea, adaya doğru konumlanmıştır. Caveanın yüzeyde kalan kısımları tamamen tahribata uğramış, sadece doğu analemma köşesine ait bloklar yerinde kalmıştır. Orkestra ve sahne binasına ait kalıntılara henüz ulaşılamamıştır. Çevrede bulunan oturma sırası bloklarının ortalama yüksekliği 36 cm. ve genişliği 67 cm. olarak tespit edilmiştir.

KİLİSE: 19. Yüzyılda yörede yaşayan Rumlar tarafından yapımına başlanan ancak bitirilemeden, mübadele nedeniyle inşaatı yarım kalan kilisenin, daha sonraki yıllarda yıldırım düşmesi sonucu geçirdiği yangında çatısı da yanmıştır.

İÇ KALE VE KENT SURLARI: Modern yerleşim halen, yaklaşık 800 m. uzunluğundaki antik surların içinde yer almaktadır. Sur duvarlarının hem savunma için hem de göl taşkınlarına karşı kullanılması mümkündür. Üzerinde geleneksel konut mimarisi örnekleri görülebilen surlarda, yer yer kapılar ve kuleler bulunur. Bunlardan en önemlisi kuzeydeki Simitçikale’dir. Ayrıca meydandaki kule üzerindeki bukranion frizinin Apollon Tapınağı’na veya Hadrian Kapısı’na ait olduğu düşünülmektedir.

ADALARDAKİ YERLEŞİMLER: Göldeki Nail Bey ve Nazif Şen adalarında Bizans dönemine tarihlenebilecek mimari kalıntılar bulunmaktadır. Nail Bey (Manastır) adasında transeptli bir kilise ve müştemilatı bulunmaktadır. Yakın zamana kadar bina, Nail Bey tarafından ev olarak kullanılmıştır. Nazif Şen adasında ise; bir kilise ve depo yapıları olabilecek kalıntılara rastlanmıştır. Ayrıca adanın kıyılarında yer yer görülen sur duvarları da, buradaki yerleşimin kanıtıdır

Merkez mahallesinde yer alan Cami ve Hamam Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Hamam hizmete açılmış, Camii restorasyonu bitmesine karşın faaliyete geçirilmemiştir. Bayır Mahallesinde bulunan KİLİSE, Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilmeye başlanmıştır. Tarihi surların restorasyonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ancak henüz çalışmalara başlanmamıştır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE DAĞILIMI

Uluabat Gölü, sucul bitkiler yönünden ülkemizin en zengin sulak alanlarından biridir. Gölün hemen hemen bütün kıyıları geniş sazlıklarla, sığ kesimleri ise su içi bitkileri ile kaplıdır. Bütün sulak alanlarda olduğu gibi, Uluabat Gölü’nde de en yaygın bitki grubu kamış ve sazdır. Pharagmites australis’in olduğu yerlerde yem kanyaşı, su sandalye sazı ve Stachys palustris görülmektedir. Gölün kuzey batısındaki geniş sulak çayırlıklarda, deniz sandalye sazı hâkimdir. Alanda görülen diğer türler, bataklık sandalye sazı, Agrostis stohonifea ve mızraklı kaşık otudur. Uluabat Gölü, Türkiye’nin en geniş nilüfer yataklarına sahiptir.

Beyaz nilüfer gölün kuzeydoğu kıyılarında ve Mustafakemalpaşa Çayı’nın göle giriş ağzında çok geniş alanları kaplamaktadır. Nilüferlerin bulunduğu alanlarda tilkikuyruğu, kıvırcık su sümbülü ile su sandalye sazı görülmektedir. Gölün kuzeydoğusunda ise, nilüferlerle birlikte dik sığır sazı ve Paspalum paspolodes bulunmaktadır. Tilkikuyruğu ve su sümbülleri gölde yaygın olarak görülen diğer bitki türleridir. Tilkikuyruğu gölün güneybatı ucunda ve Mustafakemalpaşa Çayı’nın döküldüğü yerlerde saf topluluklar oluşturmaktadır. Gölün güneybatı kesimlerinde ılgınlar, tuzcul karakterli Salicornia üyeleri, Artemisia santericum, Hordeum marinum ve Bromus hordeaceus yaygındır. Yine Mustafakemalpaşa Çayı’nın döküldüğü yerde söğüt ve ılgınlardan oluşan bitki toplulukları bulunmaktadır.

HAYVAN VARLIĞI VE DAĞILIMI

Uluabat Gölü, biyolojik üretim yönünden eutrophic (bol gıdalı) göllerimizden biridir. Planktonlar ve dip canlıları bakımından zengin oluşu, değişik türden çok miktarda canlının üremesi ve beslenmesi için ideal bir ortam oluşturmuştur. Göldeki yüz binlerce kuşun varlığı bunun en önemli göstergesidir. Gölde 21 değişik balık türü saptanmıştır. Diğer göller ile karşılaştırıldığında bu sayı oldukça yüksektir. Zengin bir faunaya sahip olan göl çevresinde görülen başlıca memeli türleri; su samuru, çakal, tilki, porsuk ve tavşandır. Uluabat Gölü, kuş varlığı yönünden sadece ülkemizin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun da en önemli sulak alanlarından biridir. Anadolu’ya kuzeybatıdan giren kus göç yolu üzerinde yer alması ve önemli kus alanlarından Kuş Gölü’ne çok yakın mesafede bulunması sebepleriyle Uluabat Gölü kus varlığı yönünden sadece ülkemizin değil, Avrupa ve Ortadoğu’nun da en önemli sulak alanlarından biridir.

Türkiye’deki 97 Önemli Kus Alanından biridir. DHKD tarafından yaptırılan en son çalışmada alanda üreyen 823 küçük karabatak, 108 gece balıkçılı, 109 alacabalıkçıl ve 48 kasıkçı çifti saptanmıştır. Uluabat Gölü dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan kus türlerinden küçük karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Uluabat Gölü, yine dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan tepeli pelikanın da önemli beslenme ve kışlama alanıdır. Anadolu’ya kuzeybatıdan giren kuş göç yolu üzerinde yer alması, önemli kuş alanlarından Kuş Gölü’ne çok yakın mesafede (35 km) bulunması, besin maddelerince oldukça zengin olması ve uygun iklim koşullarının var oluşu değişik türden kalabalık kuş gruplarının alanda beslenmesine, kışlamasına ve üremesine olanak sağlamıştır. Uluabat Gölü, dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan kuş türlerinden küçük karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır.

Türkiye’deki toplam kuluçka populasyonu 1500 çift olarak tahmin edilen türün, 300 çifti alanda kuluçkaya yatmaktadır. Gölde üreme dönemi dışında da önemli sayıda küçük karabatak barınmaktadır. 1995 yılı Ocak ayında türün 1.75 bireyi alanda kaydedilmiştir. Uluabat Gölü yine dünya çapında yok olma tehlikesi ile altında olan tepeli pelikanın da önemli beslenme ve kışlama alanlarından biri olup, Ekim 1994’de gölde 136 bireylik populasyonu kaydedilmiştir. Gölde, kuluçkaya yatan diğer önemli türler; Alaca balıkçıl, kaşıkçı,küçük ak balıkçıl, ve çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçılı, erguvani balıkçıl, saz delicesi, bataklık kırlangıcı, mahmuzlu kız kuşu , bıyıklı sumru, kara sumru gölde kuluçkaya yatan diğer kuş türleridir.

TARIM VE HAYVANCILIK

Bölge uygun iklim koşulları ve nitelikli topraklarıyla ülkemizin en verimli tarım alanlarına sahip yörelerinden biridir. Yöre halkı geçimini genellikle tarım ve tarım ürünlerinin ticaretinden sağlamaktadır. Yaygın olarak yetiştirilen başlıca ürünler; soğan, patates, şekerpancarı, mısır, fasulye, buğday ve arpadır. Meyvecilikte yöre tarımında önemli yer tutmaktadır. Hayvancılık her iki ilçede de yaygın olup, önemli bir gelir kaynağıdır. Yöre, merinos koyunu ve nitelikli sığır besiciliği ile tanınmıştır.

Karacabey ilçesi Mihaliç peyniri ile ünlüdür. Karacabey’de bulunan Tarım İşletmesinin geçmişi Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarına dayanır. Saray ve ordunun hayvansal ürün ve at gereksinimini karşılamak için kurulmuştur İşletme, başta hayvancılık olmak üzere, ülkemiz tarımının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

BALIKÇILIK

Uluabat Türkiye’nin önemli balıkçılık alanlarından biridir. Daha önceleri kerevitin bol olduğu gölde, şimdilerde sazan ve turna avlanmaktadır. Göl tarım alanlarıyla ve özellikle tarım ürünleri isleyen endüstrilerle çevrilidir. Gölde yapılan çalışmalar neticesinde 21 tür balık tespit edilmiştir. Ülkemizdeki diğer göllerle kıyaslandığında bu sayının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu türler içerisinde ticari amaçlı avlananlardan başlıcalar; turna ve sazandır. Az miktarda da olsa yayın, tatlısu kefalı, ringa balığı ve kızılkanat balıkları da avlanmaktadır. Eskiden yılan bağlığının gölde bol miktarda bulunduğu, ancak son 25 yıldır nadiren rastlandığı belirtilmektedir. Gölde en fazla avlanan balık türü turna ve sazandır. Avlanan diğer türlerin yıllık toplamı 15-20 ton arasında değişmektedir. Göldeki en önemli su ürünlerinden biri de kerevittir. Geçmiş yılda ortalama 600 ton kerevit avlanmakta iken, mantar hastalığı nedeniyle kerevit üretimi tamamen bitmiştir. >Gölde su ürünleri ile ilgili 5 kooperatif faaliyet göstermektedir. Toplam üye sayıları 1108’dir. Bu kooperatiflerden en büyüğü 590 üyeli Gölyazı Balıkçılık İstihsal ve Satış Kooperatifidir.

SANAYİ

Yöredeki sanayi daha çok tarıma ayalı küçük ölçekli işletmeleri kapamaktadır. Bunlar: konserve fabrikaları, deri işletme tesisleri, mandıralar, bitkisel sıvı yağ tesisleri ve su ürünleri işletme tesisleridir. Bu tesislerin hemen hepsi üretimleri dolayısıyla kirletici vasfı yüksek tesislerdir. Pek çoğunda arıtma tesisi bulunmadığı veya yeterli olmadığı için gölde kirlenmeye neden olmaktadırlar. Ayrıca, yörede metal eşya ve imalat kollarında faaliyet gösteren çok sayıda atölye bulunmaktadır. Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Etibanka ait Kestelek Bor Madenleri İşletmeleri Mustafakemalpaşa Çayı vasıtasıyla göle atık veren en önemli tesislerden biridir.

Uluabat Gölü’nün en önemli yerleşim merkezi durumunda olan Gölyazı 29 Mart 2009 yerel seçimleri ile birlikte Belediye olma vasfını yitirmiş ve Nilüfer Belediyesi’ne bağlı bir yerleşim haline dönüşmüştür. Gölyazı’nın Merkez ve Bayır olmak üzere 2 mahallesi mevcuttur. 612 Ha bir alana yerleşik bulunan 1865 nüfuslu beldenin ciddi sorunları bulunmaktadır. Beldede 250 öğrenicisi bulunan bir ilköğretim okulu mevcuttur. Beldenin sorunlarını 4-5 başlık altında tasnif etmek olanaklı olsa da bu sorunların hemen tümü kentleşme, yerleşim ve çevresel sorunlardan oluşmaktadır. Gölyazı Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri çerçevesinde beldenin sorunlarının çözümü öngörülmüş olmakla birlikte konservatif bir planlama ile belde yıllardır mevcut sorunlarını çözememiş, bu sorunların nüfus artışının ve işsizliğin etkisiyle büyümesini engelleyememiştir.

Beldede temiz su önemli bir sorundur. Kentsel alanda ev iç su şebekesi bulunmakla birlikte suları kirli ve eski bir şebekesi bulunması nedeniyle verimli değildir. Benzeri biçimde kentsel alanda bulunan kanalizasyon sistemi eskidir ve arıtması yoktur. Kanalizasyon toplanarak Uluabat Gölü’ne herhangi bir arıtma işlemi yapılmaksızın deşarj edilmektedir. Özellikle kış ayları esas olmak üzere eskimiş elektrik şebekesi nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Elektrik sisteminin tümüyle yenilenmesi gerekmektedir. Koruma Amaçlı İmar Planı’nında tarifi yapılan durum ile kentsel alanda konut üretimi yenilemeler ve düzenlemeler dışında(ki bu alanda düzenlemeler yapmak oldukça güçtür) mümkün olamadığı için hane başına kişi sayısı yıllara göre giderek yükselmiş, evlenmeler mevcut evlere yapılmış, bir hanede yaşayan aile sayısı yükselmiştir. Belde de çok sayıda tescilli bina bulunmaktadır. Konut sorunu önemli bir sıkıntı olup, ivedilikle çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir.

Beldenin Bursa kent ile ulaşımı konusunda sorunları olmakla birlikte, kentsel alan içi ulaşım da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Turistik ve tarihi bir merkez olması nedeniyle özellikle tatil günleri ve yaz aylarında turistik ziyaretler nedeniyle araç yolu ve park sorunu oluşmaktadır. Beldenin yeniden planlanmasına gereksinim vardır. Belde Nilüfer Belediyesi’ne 29 Mart 2009 tarihinde bağlanmıştır. Nilüfer Belediyesi, Belde de tüm konutların kapısını çalarak bir sorun analizi yapmıştır. Belde ile ilgili kararlar Nilüfer Belediyesi dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yetki alanında bulunan durumlar mevcut olup, bu idarelerin kararları beldenin geleceğini şekillendirecektir.

İNGİLİZCE

ingiltere   One of the most important settlements on Uluabat Gölyazı (Apollonia Name Rhydacum).Does not provide information about the time of its founding with the ancient sources. For example, BC Miletus 2. mid-century, and the main city of the colony indicates the connection between a dekret nature.

Apollonia According to this document, the main city, has sent a delegation to obtain some concessions. This connection to the city was founded as a colony of Miletus in the form of a much earlier date and misinterpreted. However, BC numismatic history of the city data. Attracts up to 450. BC-intensive activity in the city zoning late 3rd – early 2ndcentury, the Kingdom of Pergamon, and the effect is considered to be timely. City, the Anno Domini era 2. century took a life so rich.

However, MS. 124 North Mysia’yı affecting the whole of Bithynia, and the damage inflicted Apollonia’yı earthquake. After this devastation, the emperor Hadrian visited the earthquake affected area. In this regard Nicomedia, Cyzicus Niceia and although the documents relating to visits by the emperor to come Apollonia’ya not come as a complete unknown. However, the proximity to the city and many buildings of Hadrian Kyzikos’la Soter and ktiste last name (protective and constructive), adjectives, and the emperor came here indicates that contribute to the reconstruction of the city.

Located within the municipal boundaries of the metropolis of Bursa Nilufer Gölyazı and a settlement in the direction of development. Residential areas, and half the island consists of the island. 662 According to the records of land parcels on the island in 1979 to 67%, 33% of the peninsula has. The number of residential placement is 500 (2005). Settlement construction is usually 1 (31%) or 2 (% 58) consists of storey buildings. 87 Gölyazı example of civic architecture, 4 monumental building and the walls, 17 registered tree has. Urban settlement in 1998 by the High Council of Monuments is certified as an archeological site.

• Gölyazı Islands (1st degree natural – 1st degree mixed archaeological site)
• Gölyazı (Apollonia name Rhyndicum urban-archaeological)
• Gölyazı (Rhyndicum1 name Apollonia., 2, 3, degrees of archaeological, urban-archaeological)
• Gölyazı Islands (1st degree natural – 1st degree mixed archaeological site)
• Gölyazı Hagios Konstantinos Church,
• Walls Gölyazı Apolyont
• windmills Gölyazı
• Church Gölyazı
• Gölyazı youth school
• Gölyazı Mosque, Hammam
• Gölyazı example of civic architecture (87 pieces)

Apollon Temple: The ancient city, 500 m. The Girl on the island to the north of the city, where the name is thought that the Temple of Apollo. Currently, the wall of the temple in ruins, architectural blocks, many of the upper structure are not in place. Among the public, it is said that the blocks used on the basis of Haydarpasa Train Station and the Dolmabahçe Palace.

ANTIQUE ROAD AND Necropolis: the city can be traced from the ancient road from the necropolis called Deliktaþ mevkisi. Average of 2.50 m. width of the road is situated around the graves and tombs. An interesting detail about the ancient road, placed it between the wheel tracks square (15×15 cm.) Cavities. Passes through the necropolis, the only way to the city. From the asphalt of the road east of town, the sarcophagus tombs and the ruins of the ancient aqueduct (Deliktaþ) is seen. Directed to the west of the Temple of Apollo in the grave structures podium is. Basic structure of the tomb which is preserved at the level of dimensions 6×6 m around.

Aybek, S. and Ali K. Self, “Report of the Archaeological Survey at the Apollonia name Prelimanary Rhyndacum in Mysia”, p. 25, [y.y.], 2004.

Access: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/14/717/9081.pdf (3 September 2009)

OUTER FORTRESS (STONE GATE): The city is located at the narrowest part of the peninsula has been established in order to facilitate the defense. Today, however, only 10×16 m. sizes can be seen the remains of a tower. The construction of the tower are thought to have been built during the Byzantine period, re-used as a block rows of seats were used by Stadion.

STADION: Zambaktepe’nin the northeastern slope of the east-west direction from the Stadion, the borough today is used as a football field. All of the rows of seats in the building re-used structures used in the late period. But the bedrock deposits of stone can still be seen düzleştirilmesiyle created. Average height is around 33 cm blocks of seats determined. and 65 cm in width. as recorded.

ANCIENT THEATRE: Southwest hillside theater, created using the natural slope cavea, the island is located on the right. Case that the remaining portions of the surface is completely damaged, only the eastern corner of the analemma blocks remained in place. Remains from the orchestra and stage building reached yet. The average height of blocks of seats around 36 cm. and width 67 cm. have been identified as.

CHURCH: 19 Century by the Greek Cypriots living in the area since its construction, but bitirilemeden, exchange of the church because of the construction of the half remaining, in later years as a result of lightning and the roof was burned during the fire.

INTERIOR CASTLE AND THE CITY WALLS: The modern settlement is still, about 800 m. long, is located within the ancient walls. The walls can be used both for defense against both the lake taşkınlarına. Examples of traditional residential architecture can be seen on the walls, gates and towers are in place. The most important one in the north Simitçikale’dir. Also on the square tower bukranion frieze, or Hadrian’s Gate, the Temple of Apollo is considered to belong to.

SETTLEMENTS islands: islands in the lake Nail Sen Nazif Bey, and architecture are the remains dated to the Byzantine period. Nail Bey (monastery), a transept chapel and outbuildings on the island has. Until recently the building was used as a house by Mr. Nail. Nazif is on the island of Sen, a church and warehouse structures that may be found in the ruins. Also located on the shores of the island in the walls, evidence of settlement here

Located in the central neighborhood of the mosque and the bath has been renovated by the Regional Directorate of Foundations. Hammam was opened, restoration of Mosque operation, but were not entered into to end. Hillside District present church, begun to be restored by the Municipality of Nilufer. Restoration of the historic city walls have been contracted by the Regional Directorate of Foundations, but has not started work yet.

FLORA AND DISTRIBUTION

Uluabat, aquatic plants, in terms of our country is one of the richest wetlands. Almost all the coasts of the lake, large reeds, the water in the shallow sections of the plants are covered with. As with all wetlands, the most common groups of plants and rattan and sazdır Uluabat Lake. Where Pharagmites Australis kanyaşı feed, water, chairs, and Stachys palustris shows instrument. The north west of the lake is a large wetland meadows, sea-chair instrument is dominant. Other species in the area, the marsh instrument chair, and Lancer Agrostis stohonifea otudur spoon. Uluabat, Turkey has the largest lotus bed.

Eastern coast of the White Lotus of the lake and the lake entrance mouth of the creek Mustafakemalpasa covers a very wide range of fields. Fox in areas where water lilies, water hyacinth and water chairs instrument are curly. Northeast of the lake, the water lilies along the steep cattle and Paspalum paspolodes instrument has. Fox and other plant species of water hyacinths in the lake are widely seen. River flows into the southwestern end of the lake and where fox Mustafakemalpasa is pure communities.Tamarix southwestern parts of the lake, members of the halophytic character to Salicornia, Artemisia santericum, Hordeum marinum and Bromus hordeaceus common.Again Mustafakemalpasa River where it flows into the plant communities of willow and ılgınlardan has.

PRESENCE AND DISTRIBUTION OF ANIMALS

Uluabat, in terms of biological production eutrophic (high nutritive) is one of the lakes.Rich in plankton and bottom organisms fact, a lot of different kind of creature has created an ideal environment for breeding and feeding. The most important indicator of the presence of hundreds of thousands of birds in the lake. Identified 21 different species of fish in the lake. This figure is considerably higher compared to other lakes.Around the lake which has a rich fauna in the major mammalian species, otter, coyote, fox, badger and rabbit. Uluabat, the presence of the bird, not only of our country, is one of the most important wetlands in Europe and the Middle East. Northwest Anatolia, which take place on the migration route of birds and important bird areas of the lake very close to the presence of avian bird Uluabat reasons for the presence not only of our country, is one of the most important wetlands in Europe and the Middle East.

Turkey is one of 97 important bird areas. The most recent study commissioned by the breeding area 823 DHKD small cormorant, night heron 108, 109 alacabalıkçıl and 48 were a pair of spoonbill. No Uluabat world’s endangered bird species in our country the most important breeding area for little cormorant. Uluabat, the Dalmatian pelican is endangered worldwide, and also an important wintering area of ​​nutrition. Northwest Anatolia, which take place on the migration route of birds, Bird Lake, very close to important bird areas (35 km) there, is very rich in nutrients, and the existence of suitable climate conditions in different groups of bird species feed on the crowd, and the growth of kışlamasına enabled. Uluabat, which is an endangered bird species around the world in our country the most important breeding area for little cormorant.

Species in Turkey, which is estimated as the total hatchery population of 1500 pairs, 300 pairs in the incubate. A significant number of cormorants inhabit the small lake outside of the breeding season. 1.75 in the individual species were recorded in January of 1995. Uluabat again with extinction worldwide under the Dalmatian pelican is one of the major feeding and wintering areas, in October 1994 was recorded in the lake population of individuals is 136. In the lake, the other important species that brood; Pied heron, spoonbill, little egret, and glossy ibis, little bittern, night heron, purple heron, marsh harrier, marsh swallow, spurred Lapwing, whiskered tern, black tern other bird species that hatched in the lake .

AGRICULTURE AND LIVESTOCK

Regional climatic conditions that suit, and qualified to the territory of our country is one of the most productive agricultural regions in the spheres of. The local people living from agriculture and trade in agricultural products usually provides. The main products are widely grown, onions, potatoes, sugar beets, corn, beans, wheat and barley. Fruit science is also important for local agriculture. Livestock is widespread in both districts, an important source of income. The region is also known for breeding merino sheep and beef quality.

Mihalic Karacabey town is famous for its cheese. Agricultural Enterprise is based on the early years of the Ottoman Empire in the history of Karacabey. Animal products, and at the palace and the army to meet the established business, particularly in livestock, our country made significant contributions to the development of agriculture.

FISHING

Uluabat is one of Turkey’s most important fishing areas. Previously, the lake is abundant crayfish, carp and pike is now being hunted. The lake is surrounded by agricultural fields and industries, especially agricultural products, to render. 21 different fish in the lake have been identified as a result of work done. Compared to other lakes in our country, this figure was quite high. Some of these species in the commercial avlananlardan, pike and carp. Albeit a small amount of broadcast, freshwater mullet, herring and roach caught fish also being hunted. Bağlığının snake in the lake are abundant in the past, but it is stated very rare the last 25 years. The most hunted species of fish in the lake pike and carp. Hunted in the annual sum of the other species ranged between 15-20 tons.One of the most important products in the lake water kerevittir. Fished last year, while the average 600 tons of crayfish, crayfish due to fungal disease is completely out of production. > 5 cooperative has been operating in the lake water-related products.1108’dir the total number of members. This is the largest 590-member co-operatives Gölyazı Cooperative Fishery Production and Sales.

INDUSTRY

Small-scale industrial businesses closes more than compensated for agriculture in the region. These are: canned food factories, leather processing plants, dairies, vegetable oil plants and water products business facilities. Characteristic of almost all the production from these facilities due to high plant where pollutants. In many treatment facilities do not exist or is not sufficient to cause a pollution of the lake. In addition, branches of industry operating in the region and a large number of metal workshops are.Kestelek started in the district of Bor Mining Enterprises Mustafakemalpasa Mustafakemalpasa Etibanka waste stream through the lake, which is one of the most important facilities.

The most important settlement in the case of Lake Uluabat Gölyazı 29 March 2009 local elections, the attribute of being lost together with the Municipality and the Municipality of Britney Spears has turned into a residential attached. Gölyazı including 2 districts are the Central and Hillside. Borough with a population of 1865 that are based in an area of ​​612 Ha of serious problems. There is a primary school in town öğrenicisi 250. Although it possible to sort out the problems of the village, under the title 4-5, almost all of these problems of urbanization, settlement and is composed of environmental problems.Gölyazı Conservation Development Plan under the provisions foreseen in the borough, but a conservative solution to the problems of town planning with the existing problems çözememiş years, these problems prevent the growth of population growth and the effect of unemployment.

In the region, clean water is a major problem. Although there dirty waters of the inland waterway network is home to the urban area and it is not efficient because of the presence of an old network. Similar to the sewerage system in urban areas is outdated and no treatment. Without any purification process of sewage collected is discharged into Lake Uluabat. Especially in the winter months, mainly because of the antiquated power grid experienced frequent power outages. Electrical system must be completely renewed. Conservation Development Planı’nında recipe with the situation in the housing production in urban areas except for renewals and regulations (which is very difficult to make arrangements in this area) is not possible for the number of persons per household increased gradually over the years, the houses made of existing marriages, has increased the number of families living in one household . Registered a large number of buildings in town are. The question of housing is a major problem, is one of the problems to be solved urgently.

Although the problems of urban transport in the village, Bursa, local transportation in urban areas appears to be a major problem. Due to the touristic and historic center in the summer holidays and tourist visits, especially because of the way to the car parking problem and is composed. There is a need re-planning of the town. Nilüfer Municipality, connected to town on 29 March 2009. Nilüfer Municipality, Town in the analysis of all the houses knocked on the door was a problem. Decisions about the town other than the City of Culture and Tourism Ministry of Nilufer, Bursa Governor’s Office, is available in situations that are within the jurisdiction of the Bursa Metropolitan Municipality, the decisions of these authorities shape the future of the borough.

Gölyazı: Bursa sınırları içinde, doğa ile tarihin bir arada yaşadığı bir eşsiz güzellikte Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Köyü. İlkbaharda yükselen sular nedeniyle yarı bellerine kadar su içinde kalan ağaçlar, yine bu sularda sevgi dolu bir melodi gibi süzülen ördekler, Arnavut kaldırımlı dar sokaklar; antik çağda Apolyont olarak bilinen bu köyün güzelliklerinden yalnızca birkaçıdır. Tümüyle SİT alanı olan bu bölge, özellikle Apollon Tapınağı ve kilisesi ile dikkati çekmektedir.

 

Gölyazi

Golyazi is a village in the borders of Bursa, where you can find the nature and history livint together at the shore of the wonderful Ulubat Lake. Trees in water because of the spring, lovely ducks swimming in water like a melody and tight streets with bouldering are some of the beauties of this Village known as Apolyont in ancient age. This protective area, especially attractive because of the Apollon temple and church.

 

arapca  ARAPÇA

كول يازي

منطقة سياحية قديمة وفيها من الآثارات المسيحية وهي تقع على حدود مدينة بورصة حيث في فصل الربيع يقصدها الناس لجمال طبيعتها ونسيم هوائها

Bizi Pinterest'te Takip Edin

Bizi Facebook'ta Takip EdinBizi Instagram'da Takip Edin

@bursapanorama

Bizi Youtbe'ta Takip Edin

Bizi Twitter'da Takip Edin

Bizi Google+'da Takip Edin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir